• Jste lékař a potřebujete webové stránky pro svojí ordinaci?

    Jste lékař a potřebujete webové stránky pro svojí ordinaci?

    Nabízíme profesionální webové stránky pro prezentaci Vaší ordinace. Veškeré prezentace děláme s responsivním designem, který se přizpůsobí tabletu, mobilu a PC.

  • Potřebujete poradit?

    Potřebujete poradit?

    Zavolejte nám v čase 9:00 - 15:00 a ihned se Vám budeme věnovat.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu MedikWeb umístěného na webovém rozhraní www.MedikWeb.cz mezi společností

Tep Media s.r.o., IČ 067 53 094

se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, neplátcem DPH, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288291
- adresa pro doručování - kontaktní adresa: Husova 220 , 415 10 Teplice
- kontaktní telefonní číslo: +420 778 80 20 80
- kontaktní e-mail: info@medikweb.cz

jako poskytovatelem služeb (dále jen jako „poskytovatel“ nebo „my“)

a

Vámi jako klientem – odběratelem služeb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Definice některých pojmů
V těchto obchodních podmínkách používáme některé pojmy, které definujeme níže:
- cena služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje hodnotu služby, náklady spojené s poskytováním služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby.
- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky;
- službou se rozumí pronájem webhostingu, pronájem grafické šablony, redakčního systému správa webových stránek nebo jejich úprava, popřípadě jakékoliv jiné služby stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní. Bližší popis jednotlivých služeb včetně všech funkcí je uveden na webovém rozhraní. Jednotlivé typy služeb nabízíme jako součást balíčku služeb. Rozsah těchto balíčků je stanovený na webovém rozhraní;
- smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu služby uvedenou v objednávce a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek. Smlouva je vždy uzavírána pouze s podnikatelskými subjekty ve smyslu občanského zákoníku.;
- webhosting je pronájem prostoru pro webové stránky na našem serveru;
- webové rozhraní je rozhraní provozované námi na adrese www.medikweb.cz;
- webovými stránkami se rozumí webové stránky umístěné na našem serveru, jejichž obsah tvoří naše webová šablona, kterou vám v rámci našich služeb zpřístupníme nebo vytvoříme;
- zákazníkem se rozumí osoba, která prostřednictvím webových stránek poptává služby klienta.

2. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

2.1. Pro využívání našich služeb na webovém rozhraní je nutná registrace. Registraci je možné provést prostřednictvím formuláře dostupného na webovém rozhraní, popřípadě jsme schopni provést registraci za vás. V případě zájmu o provedení registrace nás kontaktujte prostřednictvím emailu nebo telefonu, budeme vás informovat o dalším postupu.
2.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
2.3. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
2.4. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

3. SMLOUVA

3.1. Objednávku je možné podat prostřednictvím webového rozhraní vyplněním formuláře (tento formulář může zároveň sloužit pro prvotní registraci na našem webovém rozhraní).
3.2. Do formuláře je nutné vyplnit všechny požadované údaje, především vaše kontaktní údaje, zvolený tarif, typ webové šablony, obsah, který bude součástí webových stránek, popřípadě další údaje nezbytné pro odeslání formuláře.
3.3. Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.
3.4. Po obdržení vaší objednávky vám na email zašleme potvrzení o přijetí objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy od nás obdržíte toto potvrzení.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena jednotlivých služeb je stanovena v ceníku, který je dostupný na webovém rozhraní https://www.medikweb.cz/cenik.
4.2. V závislosti na typu služby, kterou objednáváte, je možné tuto službu hradit buď jednorázově nebo v měsíčních splátkách.

4.3. Je-li služba hrazena jednorázově, cenu je možné uhradit bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky), popřípadě bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány.
4.4. Je-li služba hrazena v měsíčních splátkách, vystavíme vám vždy ke konci kalendářního měsíce fakturu, a to za plnění poskytnutá v předcházejícím měsíci. Splatnost faktur je 14 dní, není-li na faktuře uvedeno jinak. Fakturu zasíláme v PDF e-mailem.
4.5. Daňové doklady můžeme vystavovat a doručovat v plném rozsahu v elektronické podobě dle příslušných právních předpisů namísto podoby listinné. S touto skutečností udělujete svůj souhlas.
4.6. Případné další způsoby platby a poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

A. WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY A POSKYTNUTÍ WEBOVÉ ŠABLONY
5.1. V rámci této služby vám zpřístupníme webové stránky včetně webové šablony, kterou si zvolíte v objednávce.
5.2. Součástí objednávky webhostingových služeb je vždy poskytnutí redakčního systému pro správu webových stránek. Použití redakčního systému je omezeno platnou licencí https://www.medikweb.cz/mit-licence.
5.3. Webové šablony je možné upravovat, a to vkládáním vlastního obsahu, zejména textů a obrazového materiálu. Úprava webové šablony je možná již v rámci objednávkového procesu, popřípadě je možné upravit ji prostřednictvím vašeho uživatelského účtu později.
5.4. Je zakázáno vkládat obsah (nebo jinak upravovat webovou šablonu), který:
- poškozuje nebo je způsobilý poškodit dobré jméno či pověst třetích osob;
- by byl v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména vkládání obsahu, jež lze považovat za násilný, urážlivý, vulgární, - xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání;
- je erotického či pornografického charakteru;
- obsahuje texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
- obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
- obtěžuje ostatní uživatele nebo jim zamezuje v řádném využívání jejich služeb;
- nadměrně zatěžuje výpočetní prostředky serveru (např. procesor, paměť, databázi), narušuje bezpečnost nebo stabilitu serveru nebo nadměrně využívá přenosové kapacity serveru.
5.5. Webové šablony a další náš obsah (především texty, obrázky a další grafika) umístěný na webovém rozhraní, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn autorským právem dalších osob. S tímto obsahem není možné nakládat nad rámec poskytovaných služeb, především není možné obsah jakýmkoliv způsobem šířit mimo webové rozhraní a webové stránky.
5.6. Berte na vědomí, že zobrazení webových stránek může být odlišné v rozdílných webových prohlížečích jednotlivých koncových uživatelů. V tomto případě se nejedná o vadné plnění služby z naší strany.


B. SPRÁVA WEBOVÉ STRÁNKY A TVORBA WEBOVÝCH ŠABLON
5.7. V souvislosti s objednávkou webhostingových služeb je možné objednat správu webových stránek. Způsob, rozsah a termíny, kdy je možné správu webové stránky využívat, jsou uvedeny na webovém rozhraní.
5.8. Správa webových stránek zahrnuje nastavení webhostingu, nastavení emailové schránky a úpravu webové šablony, není-li na webovém rozhraní stanoveno něco jiného.
5.9. Čerpání služby správy webových stránek je v kalendářním měsíci časově omezeno. Správu vám poskytneme nejvýše v tom časovém rozsahu, který je stanoven v objednávce. Pro poskytnutí správy webových stránek nad rámec dohodnutý v objednávce nás kontaktujte, sjednáme s vámi individuální podmínky.
5.10. V rámci našich služeb je možné objednat vytvoření nové webové šablony. Tvorba šablony je vždy hrazena jednorázově. Webovou šablonu je možné využít v rámci poskytnutí služby webhostingu, popřípadě je možné tuto webovou šablonu odkoupit (viz článek 5.13 a následující).
5.11. V případě, že je pro tvorbu webové šablony nutné poskytnout podklady či informace z vaší strany, zavazujete se poskytnout nám potřebnou součinnost.
5.12. Pro poskytnutí podkladů pro tvorbu webové šablony se přiměřeně použije článek 5.4 obchodních podmínek. Pro námi vytvořené webové šablony se přiměřeně použije článek 5.5 a 5.6 obchodních podmínek.


C. PRODEJ WEBOVÉ ŠABLONY
5.13. Webové šablony, které jsou dostupné na webovém rozhraní, popřípadě šablony, které pro vás vytvoříme, je možné prostřednictvím webového rozhraní koupit. S nákupem webové šablony je vždy spojeno poskytnutí redakčního systému. Použití redakčního systému se vždy řídi platnou licencí https://www.medikweb.cz/mit-licence
5.14. Nákup webové šablony je vždy hrazen jednorázově.
5.15. Zakoupenou webovou šablonu není možné jakýmkoliv způsobem kopírovat, rozmnožovat, pronajímat nebo úplatně či bezúplatně převádět na třetí osobu bez našeho souhlasu.

6. TRVÁNÍ SLUŽBY, JEJÍ SKONČENÍ A DŮSLEDKY

6.1. Není-li na webovém rozhraní uvedeno něco jiného, uzavírá se smlouva na dobu zvolenou v objednávce služby (zpravidla na 6 nebo 12 měsíců).  Jedná-li se o jednorázové poskytnutí služby, je smlouva ukončena poskytnutím vzájemných plnění.
6.2. Máte-li zájem o prodloužení trvání smlouvy, kontaktujte nás nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané doby uvedené v objednávce. V případě, že prodloužení smlouvy odsouhlasíme, smlouva se prodlužuje o dobu, která byla uvedena v původní objednávce, nedohodneme-li se na jiné době.
6.3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet doručením výpovědi v písemné formě nebo ve formě emailu druhé smluvní straně.
6.4. V případě porušení povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek máme právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. V takovém případě nemáte právo na vrácení poměrné části již uhrazené ceny služeb.

7. ODPOVĚDNOST

7.1. Vezměte na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který nám v souvislosti s našimi službami poskytnete (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.
7.2. Bude-li po nás v důsledku vašeho porušení těchto obchodních podmínek vymáháno jakékoliv plnění, a vznikne-li nám v důsledku toho škoda, jste povinni nám tuto škodu nahradit.
7.3. Pokud dojde k porušení obchodních podmínek z vaší strany, máme dále právo:
- přerušit poskytování služby;
- odstranit závadný obsah;
- ukončit smlouvu bez výpovědní doby a bez nároku na vrácení poměrné části ceny za nevyčerpané služby.
7.4. Neneseme odpovědnost za jakékoliv škody, které vám případně vzniknou v důsledku uplatnění našeho práva přerušení poskytování služby dle článku 7.3 obchodních podmínek.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).
8.2. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu (tj. po dobu, která je uvedena v popisu dané služby).
8.3. V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:
(a) nápravu vadné služby;
(b) bezplatné poskytnutí náhradní služby;
(c) přiměřenou slevu z ceny služby;
(d) odstoupení od smlouvy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřené.
8.4. Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

9.1. Při využívání našich služeb jste povinni postupovat v souladu s právními předpisy České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů, zejména zpracovávat osobní údaje zákazníků nebo s těmito osobními údaji nakládat v souladu s platnou legislativou.
9.2. Jste povinni zabezpečit příslušné databáze (zejména pak emailovou schránku) změnou přístupových údajů ihned po získání přístupu k těmto databázím, tak abychom neměli k těmto databázím přístup.
9.3. Nejsme správci ani zpracovateli osobních údajů vašich zákazníků. Za správce osobních údajů je považován vlastník příslušných serverů, které využíváme pro poskytování našich služeb. K těmto serverům nemáme přístup. Na vyžádání vám poskytneme informace o příslušných vlastnících těchto serverů, a to pouze v souvislosti s ochranou osobních údajů vašich zákazníků.

9.4. Dojde-li z důvodu porušení tohoto článku 9 obchodních podmínek z vaší strany ke vzniku jakékoliv újmy nebo bude-li po nás vymáháno jakékoliv plnění, jste povinni nám tuto újmu nebo plnění v plném rozsahu nahradit.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem.
10.2. Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
10.3. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
10.4. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2018